Highokary hilli daşky gurşawy goramak enjamlary bilen üpjün edýäris

Gyzgyn önümler

 • Integrated pulse dust removal equipment

  Toplumly impuls tozany aýyrmak enjamlary

  Tozany aýyrmak ulgamynyň iş prinsipiniň shemasy diagrammasy YT-M seriýaly impuls halta süzgüç görnüşi merkezi çökdüriji otag temperaturasynda, pes temperaturada, pes poslaýjy, şeýle hem ýokary temperaturada, süzgüç arkaly poslaýjy galyndy gazynda tozan saklaýan gaz ulanyldy sumkany täzelemek we optimizirlemek we goldaw enjamlaryny goşmak, meselem: kömür bilen işleýän gazyň gaz gazy we galyndylary ýakmak we ş.m. giňden ulanylýar: Agaç önümleri zawody, elektronika zawody, s ...

 • Wet grinding dust removal cabinet

  Çygly tozan aýyrýan şkaf

  Spreý üweýji otagy kerpiç we reňkli polat plastinka we YT patent suwsuzlandyryş ulgamy we suwsuzlandyryjy plastinka enjamy arkaly otrisatel basyş fanaty vakuumlary bilen bezelendir. Topok tozan bilen buz dumanynyň arasyndaky baglanyşyk meýdanyny köpeltmek we biri-biri bilen çaknyşmak üçin yzygiderli sepilýär. Tozany arassalamak üçin aşakdaky howuza gysylýar we basylýar .. 1. Ussahanada negatiw basyşyň tutuş howa çalşygyny kabul etmek, uly howa göwrümli fanaty ulanyp, tozany o ...

 • Dry grinding dust removal cabinet

  Gury üweýji tozan aýyrmak şkafy

  Gury üweýji otagy, tozanyň we gazyň aşaky gutujyga howa girelgesine girmegine we süzgüç kartrijiniň üsti bilen süzülmegine mümkinçilik berýän negatiw basyş dizaýnyny kabul edýär. Süzgüçli kartrijiň dürli täsirleri sebäpli tozan we gaz bölünýär. Süzgüçli kartrijde tozan ýerleşdirilýär we gaz süzgüçli kartrijden geçýär we went turbasyndan ýokarky gutujyga girýär. Arassalanan howa tozan ýygnaýjynyň gaýdyp gelýän howa porty arkaly gönüden-göni zyňylyp bilner ...

 • Waste gas treatment equipment cyclone spray tower

  Galyndylary arassalaýjy enjamlar siklon pürküji diňi

  Enjamyň işleýşi wagtynda boýag duman, negatiw basyş fanatynyň çekiş güýjüniň täsiri bilen ýokary tizlikli siklon gollanma enjamyna girýär we boýag dumany, siklon we suw ýokary tizlikli gaz-suwuk emulsiýa reaksiýasyny geçirýär. aýlanma. Pnewmatik garyşyk akym enjamynyň ýokary tizlikli işlemegi boýag dumanyny we aýlanýan suwuklygy doly garyşdyrýar we merkezden gaçyryş güýji bilen boýag suwuklygyny bölüp bolýar. Siklonyň içinde ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • about bg

Gysgaça düşündiriş :

Daşky gurşawy goramak intellektual tehnologiýa kärhanasy “dünýä zawody” bilen meşhur bolan Dongguanda ýerleşýär. Üýtgeşik geografiki artykmaçlyklar, “Yiting” daşky gurşawy goramagy halkara derejesi bilen deňeşdirýär we başdan bäri senagat tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär ..

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

 • Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasynyň gurluşygyna nähili talaplar bar?

  Azyk fabriginde arassa ussahananyň gurluşygy 100000 derejeli howany arassalamak standartyna ýetmeli. Azyk fabriginde arassa ussahananyň gurulmagy önümleriň ýaramazlaşmagyny we çigligini peseldip biler, iýmitiň saklanyş möhletini uzaldyp we önümi gowulandyryp biler ...

 • Tozsyz ussahanada oturdylan dürli howa süzgüçlerini saýlamak

  Düzgüniň esasy nokatlary: 1. 300000 derejeli howany arassalamak üçin süzgüçiň ýerine aşaky süzgüç ulanylyp bilner; 2. 100, 10000 we 10000 howanyň arassalygy bilen howany arassalamak üçin başlangyç, orta we üçünji süzgüçler ulanylmaly ...

 • Esasy güýçler

  Tehnologiýa gözlegleri we ösüşi “Yiting” -iň güýçli gözleg topary bar we dünýäde iň ösen tozan aýyrmak tehnologiýasy bilen tanyşdyrýar. Akylly hyzmat Bütin ulgam mahabaty ...

 • partner (5)
 • partner (1)
 • partner (2)
 • partner (3)
 • partner (4)