• ddb

Biz hakda

Yiting hakda

“Yiting Daşky gurşawy goramak intellektual tehnologiýa Ltd.” “dünýä zawody” bilen meşhur bolan Dongguanda ýerleşýär. Üýtgeşik geografiki artykmaçlyklar, “Yiting” daşky gurşawy goramagy halkara derejesi bilen deňeşdirýär we başdan bäri senagat tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

Daşky gurşawy goramak, döredilen gününden bäri müşderileriň çuňňur goldawyna we ynamyna eýe bolýar. Bu kompaniýany çalt ösdürýär; Kompaniýa energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak kärhanasy bolup, dizaýn önümçiligi, satuw, gurnama, galyndy gazy, galyndy tozany, galyndy suw, howa çalşygy, ses we daşky gurşawy goramak boýunça beýleki enjamlar bilen meşgullanýar. Enjamlar esasan mebel senagatyna, aýakgap senagatyna, himiýa senagatyna, elektronika senagat elektrik stansiýalaryna we beýleki köp ugurlara degişlidir; Biz elmydama gollanma hökmünde ylym we tehnologiýa eýerýäris; Marka esaslanýar; Hyzmat goldaw hökmünde hyzmat edýäris we öňe sürmäge çalyşýarys kärhananyň daşky gurşawy goramak we ekologiki medeniýeti birleşdirmek, ýaşyl kärhana medeniýetiniň tarapdarlary bolmak.

Hil
%

Daşky gurşawy goramak, häzirki zaman standart ussahanasy, standart önümçilik ussahanasy, ylmy we tehnologiki .innowasiýa gözleg we ösüş ussahanasy, oňat enjamlaşdyrylan synag synag we synag otagy, önüm synag ussahanasy we beýleki desgalar bilen enjamlaşdyrylandyr. Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak enjamlarynyň öňdebaryjy önümçilik kuwwatyna, innowasiýa ukybyna, derňew we kesgitlemek ukybyna, synag ukybyna we ş.m.

Dedusting System (6)
Working principle of Dust Free Painting Room ( YT Throttling mode) (1)
pc (3)

Daşky gurşawy goramak, adamlara gönükdirilen business bitewilik, innowasiýa, hyzmat prinsipini, işewürlik maksadyna eýermek hiliniň ilkinji we Müşderi “0” kemçiliklerini yzarlamaga çalyşýan işewürlik pelsepesine eýerýär. Müşderilere has kanagatlanarly hyzmatlar bermek üçin kompaniýa täze önümleri ösdürmegi we täzelemegi dowam etdirýär.

Jenap kitaba hyzmat edýär, bu döredildi we Tao dünýä indi; Hormat we ynam, göni halka. Bir adam geljegi çyn ýürekden we hat bilen gazanyp biler, kärhana has köp, uly adam bolup, köküni synlaň. uzakdakylar üçin daşky görnüşiň çeşmesini bilmek we düýşüň iň ýokary derejesini gurmak. Daşky gurşawy goramak boýunça kärdeşler, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ekologiki gurşaw döretmek üçin siziň bilen birleşmäge taýýardyrlar ! Geljek biziň üçin ...