• ddb

Gury üweýji tozan aýyrmak şkafy

Öýjükli otagda, agaç önümlerini gaýtadan işlemek we ýuwmak wagtynda induksiýa howa akymynyň täsiri sebäpli tozan ýaýraýar. Gorag çäreleri görülmese, tozan operatorlaryň öýkenine gönüden-göni dem alar we bu işçileriň saglygyna çynlakaý howp salýar. Mundan başga-da, tozan belli bir konsentrasiýa ýetende, ýangyjy we partlaýjy hadysalara aşa ýykgyn edip, önümçiligiň howpsuzlygy meselesini döredýär. Öwürmek otagy, bu problemalara jogap hökmünde döredilen we öndürilen tozan ýygnamak enjamlarynyň bir görnüşidir. Olaryň arasynda üweýiş otagy gury üweýiş otagyna we çygly üweýiş otagyna bölünýär we hersiniň öz aýratynlyklary we ulanylyş gerimi bar, ony hakyky ýagdaýa görä saýlamaly we ulanmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

zz

Gury üweýji otagy, tozanyň we gazyň aşaky gutujyga howa girelgesine girmegine we süzgüç kartrijiniň üsti bilen süzülmegine mümkinçilik berýän negatiw basyş dizaýnyny kabul edýär. Süzgüçli kartrijiň dürli täsirleri sebäpli tozan we gaz bölünýär. Süzgüçli kartrijde tozan ýerleşdirilýär we gaz süzgüçli kartrijden geçýär we went turbasyndan ýokarky gutujyga girýär. Arassalanan howa tutuş ulgamyň aýlawyny tamamlamak üçin tozan ýygnaýjynyň gaýdyp gelýän howa porty arkaly gönüden-göni zyňylyp bilner. Tozan we gazy süzmek we arassalamak işinde wagtyň geçmegi bilen süzgüç kartrijinde has köp tozan ýygnanýar, şonuň üçin süzgüç kartrijiniň garşylygy kem-kemden ýokarlanýar we süzgüç kartrijinden geçýän gaz kem-kemden azalýar. Tozan ýygnaýjynyň kadaly işlemegi üçin enjam impulsly awtomatiki arassalaýjy enjam bilen üpjün edildi. Impuls gözegçisi dolandyryş klapanlaryny işletmek, impuls klapanyny açmak we howa ýassygyndaky gysylan howany howa zarbasynyň turbasyndan geçirmek üçin görkezme iberýär Turba her degişli süzgüç kartrijine sepilýär we süzgüç kartrijiniň aşagynda ep-esli giňelýär. howa akymynyň sähelçe ters hereketi, süzgüç kartrijiniň üstünde ýygnanan tozan gaçmagy, süzgüç kartrijiniň täzelenmegi we arassalanan tozan kül atýan ýere gaçmagy üçin. Kül atyjy itekleýiş gurluşyny kabul edýär we arassalamak prosesi çalt we amatly. Upperokarky bölegi, ähli tozanyň kül atýan ýerinde jemlenmegini üpjün etmek üçin kül düşüriş tagtasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Süzgüçden soň tozan zyňylyşynyň netijeliligi ≥99.5%, tozanyň zyňyndy konsentrasiýasy <80mg / m3.

 

(1) Toz saklaýan gaz, üweýji enjamyň aşaky tozan ýygnaýjy gutusyna girýär

fanatyň çekiş güýji astyndaky vakuum ýapgysynyň üsti bilen gaty tozan agyrlyk güýji bilen gutynyň düýbüne goýulýar, inçe tozan tozan süzgüç ýadrosy bilen süzülýär we tozan süzgüçiniň daşky ýüzüne käbir tozan dakylýar; ýadrosy.

(2) Öwüriji enjamyň ýokarky gutusynda hersiniň üstünde yza gaýdýan enjam oturdylýar

poroşok süzgüç elementleriniň hatary. Turbany gysylan howa silindrine birikdirilýär

impuls klapan. Dolandyryjy impuls klapanyny açanda, silindrdäki gysylan howa

0.1 ~ 0.2S pursatynda takmynan 5 ~ 7 gezek gysylan howany induksiýa edýär. Howa atylýar

poroşok süzgüç elementi, tersine ganat sanjym deşigi we tozan

poroşok süzgüçiniň üstünde ýygnanan bu howanyň täsiri astynda aýrylyp bilner

akymy.

(3) Bir hatar poroşok süzgüç ýadrosy arassalananda, belli bir wagtyň indiki hataryna aralyk

poroşok süzgüç elementleri sikl boýunça bir-birden arassalamak üçin. Külüň içine düşýän tozan

awtomatiki usulda awtomatiki arassalaýjy geçiriji ulgam bilen daşalýar

ahyrynda tozan ýygnamak gutusy.

Gury üweýiş otagynyň aşakdaky aýratynlyklary bar:

.

(2.) Giriş we çykyş howa kanallarynyň optimal dizaýny, içindäki howa paýlaýyş enjamy, hatda howa paýlanyşyna hem amatly;

(3.) polatdan bölünen gurluş dizaýny enjamy daşamak we oturtmak üçin amatly we enjamyň ulgam takyklygyny kepillendirýär;

(4.) Tozany aýyrmagyň intensiwligini we täsirini üpjün etmek üçin üç otagly tozan aýyrmak tehnologiýasy;

(5.) Tozan ýygnaýjynyň işini üpjün etmek üçin tozan ýygnaýjy saklanýar we öz-özüni arassalamak ulgamy; külüň ýörite dizaýny tozany päsgelçiliksiz düşürýär.

(6.) Bitewi pürkmegi üpjün etmek üçin akymyň statiki basyş burunlaryny deňleşdirýän üýtgeşik çyzykly däl;

. ;

(8.) Enjamlaryň işleýşiniň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we tehniki hyzmaty azaltmak üçin ýokary hilli bölekleri we bölekleri kabul ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler