• ddb

Netijeli galyndy gazy arassalaýjy enjam katalitik ýangyç enjamy

Katalitik ýanmak, adaty gaz-gaty katalitik reaksiýa bolup, onuň mazmuny işjeň kislorodyň çuň okislenmegi bolup durýar. Katalitik ýanmak prosesinde katalizatoryň roly işjeňleşdirme energiýasyny azaltmakdyr, şol bir wagtyň özünde katalizatoryň üstünde adsorbsion täsiri bar, bu reaksiýa tizligini ýokarlandyrmak we reaksiýany çaltlaşdyrmak üçin reaktiw molekulalary üstünde baýlaşdyrýar. Katalizatoryň kömegi bilen, organiki galyndy gazy pes ot ýakmak şertinde ot almazdan ýakylyp, oksidlenip, CO2 we H2O bölünip bilner. Şol bir wagtyň özünde köp mukdarda ýylylyk energiýasy çykyp biler şol bir wagt. Reaksiýa prosesi aşakdaky ýaly:

CH + (n + m / 4) O2 → nCO2 ↑ + 2H2O ↑ + ýylylyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

rww

* Iş akymy

Kesgitlenen katalitik enjamlary katalitik düşek üçin, katalitik düşek üçin elektrik ýyladyş kabul edilýär. Gaz takmynan 300 to çenli gyzdyrylýar we katalitik kamerasyna girýär. Katalizatoryň täsiri astynda gazdaky organiki maddalar CO2 H2O we beýleki materiallara bölünýär we ýylylyk şol bir wagtda çykýar. Heatokary temperaturaly gaz ýylylygyň bir bölegi ýylylyk çalşygy enjamy we temperaturasy dikeldilenden soň boşadylýar

çykarylýan gaz takmynan 60- 70C is bolup, göni baca akdyrylýar. Katalitik ýanmak we desorpsiýa bilen talap edilýän ýylylyk balansyna ýetmek üçin ýanýan ýylylygy ulanyp, ulgamyň işleýşini dowam etdirmek üçin iş bahasy gowy tygşytlanyp bilner. Tutuş ulgam PLC awtomatiki dolandyryş amalyny kabul edýär.

Katalizatoryň görnüşi

Gymmat bahaly metallaryň katalitik täsiri (palladim, platina) üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň okislenme temperaturasyny 300 gradusa çenli peseltmek üçin ulanyldy, elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin.

 

Katalitik ýanmagyň aýratynlyklary

OwAlaw tutmagyň temperaturasy, energiýa tygşytlamak

Göni ýanmak bilen deňeşdirilende, organiki galyndy gazynyň katalitik ýanmagy pes ot alma temperaturasynyň we az energiýa sarp etmegiň aýratynlyklaryna eýedir. Zir-zibil gazynda organiki maddalaryň konsentrasiýasy 2 .5g / m3-den köp bolsa, katalitik ýanmak üçin aşa ýyladyş gerek däl. Egzoz gazynda organiki maddalaryň konsentrasiýasy hasam ýokarlanandan soň, katalitik ýanmak prosesi daşarky dünýäni ýylylyk bilen üpjün edip biler.

Application Giňişleýin amaly

Katalitik ýangyjy uglewodorod organiki galyndy gazyny we ys gazyny diýen ýaly bejerip bilýär, ýagny dürli organiki galyndy gazyny giň konsentrasiýa diapazony we çylşyrymly düzümi bilen bejermek üçin amatly. Pes konsentrasiýaly, köp komponentli we organiki himiýa senagatyndan, örtükden, izolýasiýa materiallaryndan we beýleki pudaklardan çykarylýan galyndy gazy üçin adsorbsion katalitik ýanmak usuly has gowy bejeriş täsirine eýe.

Treatmentokary bejerginiň netijeliligi, ikinji derejeli hapalanma ýok

Organiki galyndy gazyny katalitik ýanmak usuly bilen arassalamak derejesi, adatça, 95% -den geçýär we soňky önümler zyýansyz CO2 we H2O (heteroatom organiki birleşmeler we beýleki ýangyç önümleri), şonuň üçin ikinji derejeli hapalanma ýok.


  • Öňki:
  • Indiki: