• ddb

Qualityokary hilli we zawodyň bahasy biologiki diň

Biologiki dezodizasiýa gutusy dik biologiki diň

ÖNÜMLER PARAMETERLERI

Önümiň ady: dezodizasiýa gutusy

Haryt modeli: islege bagly

Önümiň ululygy: özleşdirmegi goldaň

Suw nasosy: 5.5kw

Bejergi howasynyň göwrümi: 10000m3 / sag

Material: pp-a - 8 / mm

Ulanyş gerimi: lagym stansiýasyndan, hapa bekedinden, galyndy suw çüýşesinden, iýmit zawodyndan, tohumçylyk fermasyndan, rezin zawoddan, plastmassa zawodyndan we organiki galyndy gazynyň ysy arassalamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biologiki dezodorizasiýa gutusy, poslama garşy ýokary öndürijiligi we daşamak we gurmak üçin amatly bolan berk bitewiligi bilen FRP gurluşyny kabul edýär; Gaýtadan işlemek kuwwatyny artdyranyňyzda, diňe ýerine ýetirmek aňsat bolan komponentleri goşmaly; Şeýle hem gaz çeşmesiniň ýaýramagy şertinde aýratyn bejermek üçin amatlydyr.

 

Ipleörelge: ysly gaz komponentlerini degişli temperaturada dargap bilýän peýdaly mikroorganizmleri ösdürip ýetişdirmek üçin arassa biologiki gaplama gatlagyny ulanyň. Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen biologiki dezodizasiýa tankynyň aýratynlyklary, esasan, hapalanma çeşmesine gözegçilik we ýygnamak, galyndy gaz turbageçirijisiniň dizaýny, deslapky bölüm, belli bir bakteriýalaryň biologiki deodorizasiýa ýatagynyň adsorbsiýasy we dargamagy, güýçlendirilen adsorbsion bölümi we zyňyndy ulgamyny öz içine alýar. Ys gazy netijeli gözegçilik edilenden, ýygnalyp, çeşme arkaly bejeriş ulgamyna geçirilenden soň, Öňünden taýýarlanylandan soň biodegrasiýa üçin amatly gurşaw döredilýär, soňra belli bakteriýalar adsorbsiýa edilýär we dargaýar. Arassa biomassany süzgüç göteriji doldurgyç, bejeriş prosesiniň şertlerine laýyk gelýän mahaly, belli bir bakteriýalaryň roluny doly oýnamak üçin ulanylýar, maksatly hapalaýjy maddalar täsirli çüýräp we aýrylyp bilner, ysy bejermek maksadyna ýeter.

 

FRP dezodizasiýa gutusynyň enjam aýratynlyklary: täsirli biologiki reaksiýa daşky gurşaw gözegçiligi tehnologiýasy. Standartyň süzgüç tanky korpusy birleşdirilen materiallary kabul edýär we mikroorganizmleriň iş gurşawynyň temperaturasynyň durnuklylygyny netijeli üpjün edýän ýapyk gurluşdyr; Sowuk ýerler üçin ýyladyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan; Biologiki doldurgyjyň çyglylygyny üpjün etmek üçin biologiki doldurgyç sepmek üçin spreý ulgamy gurulýar; Kislota garşy tehnologiýa. Ykjam gurluş we çeýe görnüş. Adaty gurluş toplumlaýyn we modully dizaýny we ykjam gurluşy kabul edýär; Gurluşy çeýe we üýtgäp bilýän gömülen, bölünen, köp gatly we ş.m. ýaly ýerleri basyp almak we daşky gurşaw boýunça sazlap bolýar; Enjamyň materialy ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda bolup biler. Lagym arassalaýjy zawod we galyndy poligon zawody arassalanylanda döreýän ys (esasan NH3 we H2S). Lagym arassalaýjy zawodyň her bir bejeriş bölüminiň döredýän ysy howa kanalynyň üsti bilen ýygnalyp, bejermek üçin dezodizasiýa enjamlaryna iberilýär. Dezodorizasiýa enjamlary ysy bir tarapdan ýuwýar we aýyrmagyň netijeliligi 95% -den gowrak. FRP ysy arassalaýjy enjamlar, esasan, lagym arassalaýjy zawodlary we galyndylary zyňýan zawodlary bejermekde öndürilen ys (esasan NH3 we H2S) et iýmit zawodlaryna we dökün öndürijilerine gönükdirilendir. Lagym arassalaýjy zawodyň her bir bejeriş bölüminiň döredýän ysy howa kanalynyň üsti bilen ýygnalyp, bejermek üçin dezodizasiýa enjamlaryna iberilýär. Dezodorizasiýa enjamlary ysy ýolda ýuwýar, aýyrmagyň netijeliligi 95% -den gowrak we daşky gurşawy goramak standartyna laýyk arassa gazy atmosfera iberýär.

 

Biologiki dezodizasiýa tanky we daşky gurşawy goramak biologiki diňiniň galyndylary arassalaýan biologiki diňi barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: