• ddb

Esasy güýçler

Tehnologiýa gözlegleri we ösüşi

“Yiting” güýçli gözleg we barlag toparyna eýe bolup, dünýäde iň ösen tozany aýyrmak tehnologiýasyny hödürleýär.

Akylly hyzmat

Tutuş ulgam “Siemens” akylly dolandyryş ulgamyny kabul edýär we programmany we düzediş enjamlaryny uzakdan üýtgedip biler. Bu zerur tehniki hyzmaty we esasy geçiriş hyzmat ediş böleklerini netijeli dolandyryp we ýatladyp biler.

ulgamy. Uzakdan işlemek we ulgamy dokamak üçin MES ýa-da beýleki dolandyryş programma üpjünçiligine birikdirilip bilner. Her aý ýüze çykýan meseläni jemläň we bellenen poçta gutusyna iberiň.

Modulyň dizaýny

Mebel kärhanalarynyň geljekdäki ösüş zerurlyklaryny göz öňünde tutup, enjamlary köpeltmek, enjamlary çalyşmak ýa-da zawodlary göçürmek zerurlyklary ýaly asyl düzüliş üýtgeýär. Daşky gurşawy goramak ulgamymyz, müşderileriň asyl zerurlyklaryna esaslanyp goşulyp bilner.

Howpsuzlyk dizaýny

Daşky gurşawy goramak ulgamy, Germaniýanyň ösen “GreConBS7” uçguny anyklaýjy we pürküji söndüriji enjamy bilen tanyşdyrýar we “Yiting” daşky gurşawy goramak ulgamynyň howpsuzlygyny kepillendirýän dizaýn we synag üçin hünärmenleri işe alýar.

Satuwdan soň hyzmat

“Yiting”, sizi aladalandyrmaz ýaly iň çalt we wagtynda hyzmat etmek üçin satuwdan soňky hyzmat topary bar.

Akylly gözegçilik

Tozan zyňyndylarynyň konsentrasiýasyna, süzgüç ulgamynyň basyşyny kesgitlemek, mata halta garşylygy kesgitlemek, giriş we çykyş ýel basyşyny we akym tizligini islendik gözegçilik nokadynyň kesgitlenen çäkde bolmagyny üpjün etmek üçin hakyky wagtda gözegçilik.

Kompýutere we beýleki dolandyryş programma üpjünçiligine gönüden-göni birigip biljekdigine göz ýetiriň, aýlyk maglumatlary awtomatiki ýygnaň.

Daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak

Üýtgeşik howa göwrümi, ýel basyşyny kesgitlemek we takyk ýygylyk dolandyryş tehnologiýasy üçin tutuş ulgam howa göwrüminiň sarp edilişine gözegçilik etmek. Ulanyş mukdaryna görä islege netijeli sazlap biler we energiýa tygşytlamak 30% -den gowrakdyr.

Iş topary

“Yiting”, islendik wagt iň täze bazar maglumatlary ýygnamak we işewürlik dünýäni gurşap almak üçin oňat bazar işewür topary bar.

Müşderiler bilen ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlygy gurmagy, daşky gurşawy goramak boýunça ösen tehnologiýalarymyz we gözleg-agtaryş mümkinçiliklerimiz bilen müşderilere gymmatlyklaryny ýokarlandyrmaga kömek etmegi maksat edinýäris. Müşderilere diňe bäsdeşlik önümleri bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, müşderilere çykdajy artykmaçlyklaryna ýetmäge kömek edýäris. Müşderi üçin kompaniýamyzyň kämillik ýaşyna ýeten hyzmaty arkaly giňişleýin çözgüt hödürleýäris.

Müşderileriň isleglerinden has ýokary müşderileriň ynamyny gazanmak üçin täzelikleri dowam etdirýäris. YiTing "Üç gowy we bir adalatly önüm we hyzmat" goldaýar. Gowy in engineeringener tehnologiýasy, gowşuryş gözegçiligi, gowy gurnama hili, iň adalatly baha.

Sanawdaky müşderileriň eli bilen öňe hereket edýändiklerine sag bolsun aýdasym gelýär, sanalan müşderiler hem çuňňur minnetdar, geljekde öňe gitmegimizi dowam etdireris ...

cb

Iş wagty: Iýul-23-2021