• ddb

Tozsyz ussahanada oturdylan dürli howa süzgüçlerini saýlamak

Düzgüniň esasy nokatlary:

1. Sub süzgüç, 300000 derejeli howany arassalamak üçin süzgüçiň ýerine ulanylyp bilner;

2. Howany arassalamak üçin 100, 10000 we 100000 derejeli howany arassalamak üçin başlangyç, orta we üçünji süzgüçler ulanylmaly;

3. Orta netijelilik ýa-da howa süzgüji, bahalandyrylan howa göwrüminden az ýa-da deň derejede saýlanmalydyr;

4. Arassalanan howa çalşygynyň polo positiveitel basyş bölüminde orta netijelilik howa süzgüji bolmaly;

5. suba-da arassa howa süzgüji arassalanan kondisioner ulgamynyň ahyrynda goýulmalydyr.

Galyndy gazy arassalamakda işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion diňiniň ulanylyş çäginiň derňewi

Galyndy gaz arassalaýjy enjamlar işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion diňiniň ulgamynyň dizaýny ajaýyp, kömekçi enjamlar doly, arassalama netijeliligi ýokary. Nebit, himiýa, boýag, çap, rezin, boýag we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Bu pudaklarda benzol we beýleki organiki galyndy gazy arassalanyp bilner. Daşky gurşawy netijeli arassalap, hapalanmagy ýok edip, iş şertlerini gowulaşdyryp, işçileriň saglygyny üpjün edip, organiki erginleri dikeldip we önümçilik çykdajylaryny azaldyp biler.

Işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion diňi ýönekeý dolandyryş we tehniki hyzmat, ykjam gurluş, kiçi pol meýdany we howpsuz işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion diňi ýöriteleşdirilen önümdir. Tehniki parametrler hakyky parametrlere laýyklykda üpjün edilýär we özleşdirilýär.

Işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion diňiniň artykmaçlyklary

(1) adsokary adsorbsion netijeliligi, uly adsorbsion kuwwaty we giň amaly diapazony;

(2) Amatly tehniki hyzmat, tehniki talaplar ýok;

(3) Uly aýratyn meýdany we gowy saýlama adsorbsiýasy bar we bir wagtyň özünde her dürli garyşyk galyndy gazyny bejerip bilýär.

(4) Işjeňleşdirilen uglerod giň çeşmäniň we arzan bahanyň aýratynlyklaryna eýedir.

Lagym arassalamagyň maksady we usuly

Hapa suwlary bejermegiň maksady, hapa suwlary arassalamak üçin hapa suwlary hapalaýjy maddalary haýsydyr bir usul bilen bölmek ýa-da zyýansyz we durnukly maddalara bölmekdir. Umuman, zäherleriň we bakteriýalaryň ýokaşmagynyň öňüni almak zerurdyr; Dürli ulanylyşyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin geň ys we ýigrenç bilen görünýän zatlardan gaça duruň.

1) pleönekeý lagym (COD <300): mysal üçin, içerki lagym, munisipal kanalizasiýa, esasan, işjeňleşdirilen palçyk usulyna we biofilm usulyna bölünen esasy tehnologiýa hökmünde aerob biohimiki usuly kabul edýär. Ol adaty wilka akymynyň hereketlendirijisi, SBR, okislenme çukury, kontakt okislenmesi we MBR ýaly köp sanly kanalizasiýa işlerini öz içine alýar. Dizaýn, gurluşyk we ulanyş hemmesi bu gurluşa esaslanýar.

2) Birneme ýokary konsentrasiýa kanalizasiýasy (kod300 ~ 800): mysal üçin, ýokary konsentrasiýaly içerki kanalizasiýa we şäher senagat hapa suwlary, anaerob prosesi we gidroliz kislotalaşma prosesine bölünen aerob biohimiýa usulynyň birinji bölüminde käbir anaerob biohimiýa tehnologiýasy goşulýar. Ordinaryönekeý anaerob tanky, gidroliz kislotasy tankyny ulanmak ýaly. Bu hem gurluşyň dizaýnynyň we işleýşiniň möhüm bölegi. Ora-da Ao, A2O, CASS, Karrousel okislenme çukury we ş.m. ýaly azoty we fosfory aýryp bilýän anaerob (gidroliz) aerob birleşme prosesi.

3) Konsentrasiýasy näçe ýokary bolsa-da (cod800 ~ 2000): munuň ýaly şäher suwy seýrek, esasan ýönekeý senagat hapa suwlarynda. Garynlaşma çökündiler prosesi köplenç öňüni alyşda ulanylýar we bu ýerde UASB, ABR, EGSB we IC ýaly anaerob biohimiki proses köplenç ulanylýar; Anaerob akymy soňra aerob prosesi bilen bejerilýär.

4) Has ýokary konsentrasiýaly hapa suwlar (cod2000 ~), adatça, fiziki-himiki usul bilen bejermeli zawoddan çykýan häsiýetli hapalaýjy hapa suwlardyr. Hapa suwlaryň häsiýetli hapalaýjylary, soňraky biologiki işjeňlige we köpeliş ösüşine täsir etmezden, biohimiki hapa suwlary arassalamak prosesine girmek üçin bejerilýär.


Iş wagty: Iýul-23-2021