• ddb

Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasynyň gurluşygyna nähili talaplar bar?

Azyk fabriginde arassa ussahananyň gurluşygy 100000 derejeli howany arassalamak standartyna ýetmeli. Azyk fabriginde arassa ussahananyň gurulmagy önümleriň ýaramazlaşmagyny we çigligini peseldip biler, iýmitiň saklanyş möhletini uzaldyp we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasyny nädip gurmaly? Talaplar näme?

cx

1. Azyk zawodynyň arassalaýyş ussahanasyny alyp barýan gurluşyk kärhanasy degişli in engineeringenerçilik gurluşyk kärine we derejesine eýe bolmaly we birneme ýokary hilli dolandyryş ulgamyna eýe bolmalydyr.

2. Azyk fabriginde arassalaýyş ussahanasynyň gurluşygy dizaýn resminamalarynyň we şertnamalarynyň mazmunyna laýyklykda amala aşyrylmalydyr. Dizaýn üýtgedilende, asyl dizaýn bölümi tarapyndan tassyklanar we gol çekiler we gurluşyk bölümi tarapyndan tassyklanar.

3. Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasy gurulmazdan ozal, dürli işleriň utgaşdyrylan gurluşygyna, anyk tapgyrlara we aç-açan tabşyrylmagyna ýetmek üçin gurluşyk shemasy we tertibi belli bir taslamanyň aýratynlyklaryna laýyklykda düzülmelidir, umumy gurluşyk hilini we howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin.

4. Gurluşyk kärhanasy azyk zawodynyň arassalaýyş ussahanasynda hünär dizaýn çyzgylarynyň jikme-jik dizaýnyny öz üstüne alanda, arassa ussahanany (GB 50073) dizaýn etmek üçin häzirki milli standart koduň degişli düzgünlerini durmuşa geçirmeli, dizaýn hilini güýçlendirmeli. dolandyryş, hil dolandyryş ulgamy bar we deslapky dizaýn bölüminiň ýazmaça razylygyny ýa-da tassyklamasyny we gurluşyk bölüminiň razylygyny alyň, Diňe şondan soň gurluşyk amala aşyrylyp bilner.

5. Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasynda dürli hünärleriň gizlenen işleri gizlenmezden ozal gurluşyk bölümi ýa-da gözegçilik işgärleri tarapyndan kabul edilmeli we tassyklanmaly.

6. Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasynyň tamamlanmagyny kabul etmek üçin ulgam gurluşyk bölümi bilen gözegçilik bölüminiň bilelikdäki gatnaşmagynda amala aşyrylýar. Gurluşyk kärhanasy ulgamy işe girizmek we synagdan geçirmek üçin jogapkärdir. Işe girişýän bölümde, bu kesgitlemäniň düzgünlerine laýyk gelýän synag we synag gurallaryny işe girizmek we synagdan geçirmek üçin doly tehniki işgärler bolmaly.

Mundan başga-da, azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasy arassa ussahananyň dizaýny kody boýunça gurulmalydyr. Ussahananyň diwary we üçegi tozan öndürmeýän we tekiz tekiz materiallar bilen gurulmalydyr we ussahanada öli burç bolmaly däldir. Arassalaýjy zawodyň gurluşygy üçin ýörite reňkli plastinka kabul edildi, esasy plastinkanyň ýokarky plastinkasy üçin Baogang 0.4steel polat plastinkasy ulanylýar, esasy materialyň dykyzlygy 14kg / m3, alýumin materialy Hualian ýörite alýumin profilini kabul edýär. Arassalaýyş otagynyň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak we owadan görnüşiň täsirine ýetmek üçin ähli alýumin profilleri elektroforetiki taýdan bejerilýär.

Solvent esasly epoksi rezin, C20-den ýokary we çäge, çukur we çatryksyz dykyz üstünde ulanylýar. Açyk reňk, statiki garşy durnuklylyk, orta ýük, ýokary temperatura çydap biler. Ulanyş talaplaryna laýyk gelmek esasynda bezeg, könelmäge çydamly, ýuwmaga çydamly, tozana garşy, skide garşy, ajaýyp öndürijilik, birmeňzeş reňk we ýalpyldawuk rol oýnap biler.


Iş wagty: Iýul-23-2021