• ddb

Galyndylary arassalaýjy enjamlar siklon pürküji diňi

Siklon pürküji diňiniň enjam prinsipi

Siklon pürküji diňiniň aýratynlyklary

● Boýag dumanlaryny arassalamak derejesi 95% -den ýokary

● Ilki bilen adaty pürküji diňiniň ýoluny bozup, pudakda;

● Amatly we ýerlikli dizaýn, ýokary energiýa we energiýa tygşytlamak;

National Milli howpsuzlygyň talaplaryna laýyklykda poslamaýan polatdan ýasalýar

gözegçilik. Ojakdan goraýan, ýokary temperatura çydamly, üýtgemeýän we arassalamak aňsat;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enjamyň işleýşi wagtynda boýag duman, negatiw basyş fanatynyň çekiş güýjüniň täsiri bilen ýokary tizlikli siklon gollanma enjamyna girýär we boýag dumany, siklon we suw ýokary tizlikli gaz-suwuk emulsiýa reaksiýasyny geçirýär. aýlanma. Pnewmatik garyşyk akym enjamynyň ýokary tizlikli işlemegi boýag dumanyny we aýlanýan suwuklygy doly garyşdyrýar we merkezden gaçyryş güýji bilen boýag suwuklygyny bölüp bolýar. Siklon deprekiniň içinde aýlanýan suw hiç wagt petiklenmejek suwuň garşysynda ýerleşýän spiral burunundan çykýan suw nasosy bilen üpjün edilýär. Boýag dumanlary bilen bölünen tozan bölejikleri suw çüýşesiniň düýbüne çümýär, bölünen gaz bolsa suwsuzlandyryş enjamyna girýär we yzky böleginde galyndylary arassalaýjy enjamlara girýär.

Boýag dumanynyň arassalaýyş derejesi siklon arassalaýyş kabineti tarapyndan bejerilenden soň 95% -den gowrak bolup biler.

 

Spreý diňimiziň öndürijilik aýratynlyklary

(1) Köpçülikleýin geçiriş effekti;

(2) Gaz we suwuklyk doly birleşdirilip bilner;

(3) Pes basyş, pes ulgam garşylygy;

(4) 98% -den gowrak tozany aýyrmak we siňdirmek öndürijiligi;

(5) Pes maýa goýum gymmaty, işiň pes bahasy;

Mundan başga-da, pürküji diňindäki suwsuzlandyryş plastinkasynyň süzgüç enjamyny düşündirmeli: Suwsuzlyk plastinka enjamy, soňky iki ýylda adaty çukur süzgüç topuny doly çalyşýan kompaniýamyzyň täze tehnologiýa täzelenmesi. Täze suwsuzlandyryş plastinka enjamynyň artykmaçlyklary şulardan ybarat: galyndy gazy arassalamak üçin has gowy suwsuzlanmak we süzmek täsiri bar; uzak ömri bar we çalyşmak zerurlygy ýok, bu kompaniýanyňyzyň iş çykdajylaryny ep-esli tygşytlap biler; abatlamak üçin diňe suw bilen ýuwulmalydyr, şonuň üçin gaty amatly we çalt arassalanýar.


  • Öňki:
  • Indiki: