• ddb

Hapa suwlary arassalamak çözgütleri

Hapa suwlaryň howplary: himiki hapa suwlar, etilen, polietilen, rezin, poliester, metanol, etilen glikol, nebit baklary fermalary, howany bölmek we howa gysyjy stansiýalary we beýleki enjamlary öndürmek ýaly himiki ösümlikleriň önümçiliginde öndürilýän galyndy suwlary aňladýar. nebit Hapa suwlar, biohimiki bejergiden soň, adatça milli ikinji derejeli akym standartlaryna laýyk gelýär. Suw çeşmeleriniň ýetmezçiligi sebäpli, çykaryş standartlaryna laýyk gelýän suw, senagat suwuny doldurmagyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary derejeli bejermek üçin hasam gaýtadan işlenmeli. Hapalanmagyň esasy faktorlary: PH, SS, TP. Zyňylmagy suw howasynyň kislotaly bolmagyna sebäp bolar we suw howasy ewtrofikasiýa täsir eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Suwy arassalamak, hapa suwlary arassalamak, hapalanmagy azaltmak, hatda galyndy suwlary dikeltmek, gaýtadan ulanmak we suw çeşmelerinden doly peýdalanmak üçin fiziki, himiki we biologiki usullary ulanmak bilen galyndy suwlary bejermekdir. Biziň kompaniýamyz, köp ýyllyk hapa suwlary arassalamak tejribesi bilen bilelikde iň oňat bir bitewi galyndy suwy arassalamak çözgüdi bilen üpjün edýär.

 

Adaty kanalizasiýa ulgamy ýygnamak, ýagy bölmek, dozalaşdyrmak, ýagyş, ýagyş konsentrasiýasy we beýleki amallary öz içine alýar. Dolandyryş enjamlary esasan nasoslary we klapanlary öz içine alýar we enjamlaryň köpüsine awtomatiki gözegçilik edilmeli; maglumat ýygnaýan gurallara esasan suwuklyk derejesi, akym, PH we temperatura girýär. Adatça, metr tarapyndan ýygnalan maglumatlaryň takyklygy, esasanam PH we akym üçin has ýokary bolmaly. Lagymyň hilini seljermek, lagym suwlarynyň akymyny azaltmakda möhüm rol oýnap biler. Şonuň üçin lagym ulgamynyň taryhy maglumatlar üçin has ýokary talaplary bar.

 

Lagym ulgamynda gözegçilik edilmeli enjamlar esasan iki görnüşe bölünýär: nasoslar we klapanlar. Sahypanyň zerurlyklaryna görä, saýtdaky nasoslara we klapanlara el bilen we awtomatiki gözegçilik amala aşyrylýar. Equipmenthli enjamlar awtomatiki dolandyryş funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan däldir; awtomatiki dolandyryş enjamlary awtomatiki we el bilen kommutasiýa funksiýalaryny öz içine alýar. Awtomatiki dolandyryşa geçende, enjamlar biri-birine bagly başlangyjy amala aşyrýarlar we degişli suwuklyk derejesine görä durýarlar. Synag synagy, zynjyr hiç hili näsazlyksyz başlaýar we saklanýar we enjam awtomatiki şertlere laýyk gelýär, enjamyň hakyky hereket edýän wagty gaty gysga.


  • Öňki:
  • Indiki: