• ddb

Çygly tozan aýyrýan şkaf

Çygly üweýiş otagy, suw ýuwýan süzgüç üweýji otagdyr. Öýjükli ýa-da ýylmaýjy amalda öndürilen dargadylan poroşok, uly howa göwrümi fanaty tarapyndan süýräp, üweýiş otagynyň tozan aýyrmak otagyna girýär. Tozany aýyrmak otagynda birnäçe ýokary basyşly pürküji arassalaýjy enjam oturdyldy we tozan we gaz pürküji suw dumanynyň täsiri bilen biri-biri bilen birleşdirilip, agramy ýokarlanýar we palçyk bolýar we suwa düşýär. Floüzýän suw dumanynyň bir bölegi tozany aýyrmak kamerasynyň ýokarky böleginde suw geçirmeýän süzgüç gatlagy bilen petiklenýär we süzgüçden soň diňe arassa gaz standartlara ýetýär we ýokarky böleginden aşýar. Suwa çümýän palçyk süzülýär we çözülýär we soňra aýrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ss

Spreý üweýji otagy kerpiç we reňkli polat plastinka we YT patent suwsuzlygy bilen bezelendir

ulgamy we suwsuzlandyryjy plastinka enjamy arkaly otrisatel basyş fanaty wakuumlary. Topokarky

tozan bilen buz dumanynyň arasyndaky baglanyşyk meýdanyny köpeltmek we biri-biri bilen çaknyşmak üçin yzygiderli sepildi. Tozany arassalamak üçin gysylýar we aşakdaky howuza basylýar ..

1. Uly howany ulanyp, ussahanada otrisatel basyşyň tutuş howa çalşygyny kabul etmek

ussahananyň tozanyny çalt we iş meýdanyndan, uly meýdandan, bir ýa-da birnäçe ugurdan çykarmak, öl burç ýok, aýlanma, tozan we dumanyň iş gurşawyny düýpgöter üýtgedýär.

2. Ulanyjy sahypasynyň hakyky ýagdaýyna görä, şol bir prinsip, mümkin boldugyça asyl iş prosesine täsir etmezden, dürli shemalary çeýe meýilleşdirmek we dizaýn etmek üçin ulanylyp bilner.

3. Energiýa - tygşytlamak, arzan bahadan, ýokary netijelilik effektini gazanmak üçin köne tozan aýyrmak ulgamy bilen deňeşdirilende, 2 metr giňişlikdäki howa çalşygy kuwwatynyň takmynan 1,5KW tygşytlylygy.

4. negativearamaz basyşly howa çalşygynyň netijesinde tutuş ussahana salkyn we ep-esli bolýar

ussahanada nägilelik duýgusyny peseldýär.

Çygly üweýiş otagynda aşakdaky aýratynlyklar bar:

(1.) Şol bir energiýa sarp edilende, çygly üweýiş otagynyň netijeliligi gury üweýiş otagyndan has ýokarydyr. Energyokary energiýa çygly üweýiş otagy tozan bölejiklerini 0,5 mm-den aşakda ýuwýar we tozany aýyrmagyň netijeliligi henizem ýokary.

. Çygly üweýiş otagynda ýokary garşylygy, ýokary çyglylygy, ýokary temperaturany, ýangyjy we partlaýjy tozan saklaýan gazy arassalamak üçin ýokary galyndy gazy arassalamak netijeliligi bar.

(3.) Tozan bölejikleri tozanly gazdan aýrylanda, suw buglaryny we gazdaky käbir zäherli we zyýanly gaz hapalaýjylaryny hem aýryp biler. Şonuň üçin çygly üweýiş otagy diňe bir tozany aýryp bilmän, tükeniksiz gaz arassalamakda hem rol oýnap biler.

4.

(5.) Poslaýjy hapalar arassalananda, ýuwulýan suw (ýa-da suwuk) belli bir derejede poslaýar. Şonuň üçin tozany aýyrmak enjamlarynda belli bir poslama garşy çäreler bolmaly.

(6.) Çygly üweýiş otaglary gidrofob we gidrawlik tozany öz içine alýan organiki galyndy gazyny arassalamak üçin amatly däl.

(7.) Sowuk ýerlerde çyg degirmenleri ulananyňyzda doňmak aňsat, şonuň üçin doňdurma garşy çäreler görülmeli.


  • Öňki:
  • Indiki: